Εκτύπωση
PDF

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της Taurus Hellas αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Η υλοποίησή της γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αλλαγή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρίας συνεπάγεται την αντίστοιχη τροποποίηση του Σ.Δ.Π.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρία διαθέτει:

- προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

- άρτια οργάνωση

- εξοπλισμό

- τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όλα τα Στελέχη της εταιρίας είναι υπεύθυνα για την τήρηση της δέσμευσης της εταιρίας σχετικά με την Ποιότητα κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει ότι ασκείται ο απαραίτητος και συνεχής έλεγχος επί όλων των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρίας. Συγκεκριμένα η Taurus Hellas Security έχει:

α) Προσδιορίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του Σ.Δ.Π.,

β) Προσδιορίσει την αλληλουχία και αλληλεπίδραση αυτών των διαδικασιών,

γ) Προσδιορίσει μεθόδους ώστε η λειτουργία και ο έλεγχος των διαδικασιών να έχει αποτελεσματικότητα,

δ) Επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα πόρων και σχετικής πληροφορίας για την εφαρμογή και παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών,

ε) Προσδιορίσει μηχανισμό παρακολούθησης και ανάλυσης των διαδικασιών,

ζ) Υλοποιήσει απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη στόχων της εταιρείας καθώς και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της.

Όλες οι διαδικασίες της εταιρίας TAURUS HELLAS SECURITY στηρίζονται και εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις της έκδοσης 2008 του προτύπου ISO 9001.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π) εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας όπως αυτές αναφέρονται στις διαδικασίες της.

ACM 9001 TAURUS

SOCIAL / NETWORK

      

  twitter-metal-block  YouTube 

 

contact us

TAURUS HELLAS SECURITY

Πατριάρχου Διονυσίου 31Α, Δράμα

Τηλέφωνο: 2521038100

Fax: 2521030365

eMail us